ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!

ଉତ୍ପାଦ

ଆମ ବିଷୟରେ

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

    about us

ବେଜିଂ ସୁପର Q ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲି।

ବେଜିଂ ସୁପର Q ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଜୋଙ୍ଗଗୁଏନକନ୍ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ |ଏଥିରେ R&D ବିଭାଗ, ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗ ଅଛି |ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଠାରୁ, ଚାଇନିଜ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଭୀର ମୂଳରୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସେବା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି |

ସମ୍ବାଦ

Non-standard customized – Vacuum Chambers

ଅଣ-ମାନକ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ - ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଚାମ୍ବରସ୍ |

ଆମ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି, ଯେପରିକି ସଠିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ...

ZJ Series Roots Vacuum Pump
ରୁଟ୍-ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏହି କ୍ରମକୁ ଏକାକୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |ପମ୍ପିଂ r କୁ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରି-ଷ୍ଟେଜ୍ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପ ସହିତ କ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ...
Common connection forms of vacuum valve
1. ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସଂଯୋଗ ଏହା ଭଲଭରେ ସଂଯୋଗର ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ଫର୍ମ |ଗଣ୍ଠି ପୃଷ୍ଠର ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ i ...