ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!

ଉତ୍ପାଦ

ଆମ ବିଷୟରେ

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

    ଆମ ବିଷୟରେ

ବେଜିଂ ସୁପର Q ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲି।

ବେଜିଂ ସୁପର Q ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଜୋଙ୍ଗଗୁଏନକନ୍ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ |ଏଥିରେ R&D ବିଭାଗ, ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗ ଅଛି |ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ, ଚାଇନିଜ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଭୀର ମୂଳରୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି |

ସମ୍ବାଦ

ସ୍କ୍ରୁ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ମାପର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାର କାରଣ |

ଆମ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅଛି, ଯେପରିକି ସଠିକ ଯନ୍ତ୍ର ...

ମଲିକୁଲାର ପମ୍ପ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ |

ଆମ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅଛି, ଯେପରିକି ସଠିକ ଯନ୍ତ୍ର ...

ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପଗୁଡିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ |

ଆମ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅଛି, ଯେପରିକି ସଠିକ ଯନ୍ତ୍ର ...